Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky FotoImpuls.eu

I.
1. Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny smlouvy o dílo (včetně rámcových), objednávky (dále též zakázky) a potvrzení objednávek společností VOLTEN s.r.o. se sídlem Spolková 31, 312 19 Plzeň, IČO: 28018192, Spisová značka: C 21605 vedená u Krajského soudu v Plzni, (dále jen zhotovitele) a všech zástupců zhotovitele.
2. Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že objednatel (dále též zákazník) je seznámen s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ a dalšími níže popsanými listinami.

II.
1. K uzavření smlouvy o dílo dojde na základě osobní či písemné objednávky zákazníkem u zhotovitele a všech jeho zástupců a jejich potvrzením či přijetím zhotovitelem, dále prostřednictvím aplikace či webové aplikace i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.
2. Podstatnými náležitostmi smlouvy jsou předmět díla, cena díla, termín a způsob dodání díla. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež je vždy nedílnou součástí těchto VOP a jsou v platném znění přístupné přímo z aplikace, webové aplikace nebo na stránkách www.fotoimpuls.eu.
3. Smlouva o dílo může být uzavřena i v písemné formě, kdy jednotlivá ustanovení takové smlouvy, která upravují jednotlivé podmínky odlišně od těchto VOP, mají před nimi přednost. V ostatních, smlouvou neřešených otázkách se smluvní vztah řídí těmito VOP a příslušnými právními předpisy.
4. Spotřebitel nemá dle ust. § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 právo od smlouvy odstoupit.

III.
1. Předmětem plnění je poskytnutí služeb souvisejících s aplikací nebo webovou aplikací a jejími výstupy, která je specifikována v objednávce nebo smlouvě o dílo nebo potvrzené objednávce zhotovitelem.
2. Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky zhotovitele, či jejich akceptování objednatelem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.
3. Není-li dohodnuto jinak, zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé v ČR a v souladu s nabídkou zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.

IV.
1. Zhotovitel se zavazuje zákazníkovi zhotovit a dodat objednanou službu v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo, jinak za podmínek stanovených v platné nabídce zhotovitele v den uzavření smlouvy. Orientační doba zpracování zakázek je uvedena v aktuálním ceníku, dostupném na internetové adrese www.fotoimpuls.eu a také přímo z aplikace.
2. Za zakázku zpracovanou a dodanou zhotovitelem zákazníkovi, je zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy.
3. Pro případ, že zhotovitel přijme objednávku, kterou není schopen sám zhotovit, je za tím účelem oprávněn využít třetí osoby, kdy za zhotovení díla odpovídá, jakoby jej zhotovil sám.
4. Případné požadavky zákazníka na změnu smlouvy o dílo, pokud jsou zhotovitelem akceptovány, přiměřeným způsobem prodlužují sjednanou dodací lhůtu. O nové délce dodací lhůty musí zhotovitel zákazníka informovat prostřednictvím emailu.
5. Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Ani v jediném případě nenese zhotovitel odpovědnost za vzniklé škody.
6. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny.

V.
1. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná, či neurčitá.

VI.
1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím aplikace, je zhotovitelem vždy společnost VOLTEN s.r.o., dodavatelem zhotoveného díla je pak zhotovitel nebo zástupce zhotovitele, kterého si zákazník zvolí v nabídce aplikace. Zakázka může být též dodána prostřednictvím pošty, nebo jiného doručovatele či přepravce za podmínek stanovených v nabídce služeb poskytovaných zhotovitelem.
2. Při zadávání objednávky prostřednictvím aplikace je zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato aplikace nabízí. Pokud zákazník tento postup nedodrží, je zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.
3. Zvolený dodavatel zákazníkovi vydá zhotovenou zakázku pouze na základě řádné objednávky, učiněné prostřednictvím aplikace a po zaplacení dohodnuté ceny.
4. Poskytování služeb zhotovitelem je omezeno územím České republiky a Slovenské Republiky. Objednací adresa i místo dodání se vždy musí nacházet na území České republiky nebo Slovenské republiky.
5. Pokud je zhotoviteli objednávka doručena prostřednictvím aplikace v den jejího odeslání a její přijetí je zhotovitelem potvrzeno prostřednictvím e-mailu, je tento den dnem přijetí objednávky.
6. Zákazník je oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit pouze do odeslání potvrzení zhotovitele o přijetí objednávky. Je-li objednávka odeslána a zhotovitelem přijata, je zákazník povinen zhotovenou zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu.
7. Zákazník tímto souhlasí, aby jej zhotovitel oslovil prostřednictvím emailu ve věci jeho souhlasu s pravidelným odběrem obchodních sdělení zhotovitele. Bez tohoto souhlasu, který musí zákazník vyjádřit, není zhotovitel oprávněn zasílat zákazníkovi žádná obchodní sdělení.

VII.
1. Specifická ustanovení – pohlednice: Zhotovitel odpovídá za bezchybnou výrobu pohlednice a její včasné předání přepravci Česká pošta, s.p. Zhotovitel nenese žádnou zodpovědnost za zpoždění nebo nedodání zásilky z důvodu na straně přepravce.
2. Zákazník bere na vědomí, že čas doručení pohlednice uvádený na webových stránkách www.fotoimpuls.eu a v aplikaci je pouze orientační a nelze na jeho základě vymáhat finanční kompenzaci.
3. Zákazník nemá nárok na náhradu přímé, nepřímé ani jakékoliv jiné škody vzniklé nedoručením, zpožděným doručením adresátovi nebo poškozením pohlednice během přepravy. V případech náhrad garantovaných zákonem cena této náhrady nepřesáhne cenu zaplacenou zákazníkem za poskytnutí služby.

VIII.
1. Zhotovitel dodá zakázku co do obsahu nepoškozenou a v kvalitě, která byla sjednána či učena řádnou objednávkou. Nebyla-li kvalita zakázky určena, bude dílo zhotoveno v kvalitě obvyklé pro danou objednávku.
2. Zakázka bude dodavatelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.
3. Vlastnictví, stejně jako nebezpečí škody na zhotoveném díle přechází ze zhotovitele na zákazníka převzetím zakázky a uhrazením dohodnuté ceny.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady zakázky, které vznikly v souvislosti neposkytnutím odpovídajícího materiálu zákazníkem, zejména vadnost počítačových dat, formátu, rozlišení kinofilmu, apod., jestliže zhotovitel na vadnost materiálu zákazníka upozornil.

IX.
1. Zpracování objednávek ze strany zákazníků probíhá automaticky. Zákazník je zodpovědný za výběr, kvalitu a úpravu fotek v aplikaci. Zpracování objednávek věnuje zhotovitel maximální odbornou a potřebnou péči a důsledně kontroluje celý technologický proces. I přes snahu zhotovitele může dojít k tomu, že zákazník nebude zcela spokojen s vyřízením objednávky. Pro tyto případy platí tento reklamační řád:

Reklamace vad díla (zakázky) musí být uplatněna písemnou formou neprodleně po jejich zjištění, nejdéle však do 6 měsíců od obdržení foto-zakázky.
2. Reklamaci lze podat vyplněním webového reklamačního formuláře (Reklamační protokol) a musí obsahovat všechny požadované údaje.
3. Zhotovitel se zavazuje vyřídit reklamaci do 30 dnů po obdržení všech nutných dokumentů k posouzení oprávněnosti požadavku zákazníka. V případě nemožnosti dodržení výše uvedené lhůty je zhotovitel povinen o tom zákazníka vyrozumět a určit náhradní termín vyřízení reklamace.

X.
1. Uzavřel-li zákazník smlouvu prostřednictvím aplikace, zavazuje se převzít zakázku u jím zvoleného dodavatele nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí objednávky zhotovitelem.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady objednávky vzniklé v důsledku toho, že zákazníkova elektronická data, získaná prostřednictvím elektronické objednávky, byla poškozena nebo v nesprávném formátu.
3. Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů), poskytnutých zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.
4. Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.
5. Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
6. Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
7. Zákazník odpovídá za následky porušení autorských práv či jiných práv u sjednané objednávky. Za takto způsobenou škodu nese plnou odpovědnost zákazník.
8. Za účelem zhotovení objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady (objednávku) použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.
9. Zákazník souhlasí s tím, aby zhotovitel jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovával jeho osobní údaje, které získá v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, a to v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště, e-mail, telefonní číslo. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
10. Poskytnutí tohoto souhlasu je dobrovolné, zákazník bere na vědomí, že bez poskytnutí shora uvedených osobních údajů nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník může tento výše uvedený souhlas kdykoli bez udání důvodů písemně odvolat. Odvoláním tohoto souhlasu smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem zaniká.

XI.
1. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel (zákazník) současně potvrzuje, že se seznámil s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami, reklamačním řádem, platnou cenovou nabídkou zhotovitele, včetně podmínek kvality díla a lhůt plnění “ a tyto přijímá.
2. Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení objednateli, bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany objednavatele.
3. Smluvní vztahy mezi objednavatelem a zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění.
4. Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
5. Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na internetových stránkách zhotovitele, v aplikaci a webové aplikaci.
6. Tyto VOP a reklamační řád zhotovitele nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 5. 2015
7. V Případě, že některé ustanovení těchto VOP a Reklamačního řádu se stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná a účinná.

Reklamační protokol

0%
sleva

Další akce již brzy!

 

Sledujte náš Facebook

a nic Vám neuteče! :-)  
Akce pro Vás